Visie van Stichting Wijkcentrum De Burgerij

Missie van Wijkcentrum De Burgerij
Het vanuit de wijkgemeenschap ontwikkelen en duurzaam onderhouden van een laagdrempelige, sociaal verbindende voorziening waar wijkbewoners met verschillende achtergronden elkaar op aangename wijze kunnen ontmoeten.

Visie van Stichting Wijkcentrum De Burgerij

Paauwenburgers hebben in principe behoefte aan sociaal contact met de directe omgeving. Aandacht en gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing zijn daarbij wezenlijk. Om doelstellingen te bereiken worden voorzieningen gecreëerd waarbij de volgende vier begrippen centraal staan; laagdrempeligheid, thuisgevoel, ontmoeting en verbinding.
1. Laagdrempelig: hiermee bedoelen we dat in principe iedereen welkom is.  We streven ernaar dat Paauwenburgers het wijkcentrum als een “thuis” ervaren. Gestreefd wordt naar een goede sfeer waarin gastvrijheid en betrokkenheid centraal staan.
2. Thuisgevoel: Wanneer je jezelf ergens thuis voelt zal je je voor jouw plek meer verantwoordelijk gedragen, is onze zienswijze. Daarbij past ook inspraak; wijkbewoners worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn in het wijkcentrum. Om het thuisgevoel te benadrukken, streven we naar een gezellige en verzorgde omgeving.
3. Ontmoeting en verbinding: Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt, er meer alleenstaanden en ouderen zijn en bevolkingsgroepen van elkaar dreigen te vervreemden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen zetten wij ons in om ontmoeting en verbinding van Paauwenburgers te
bevorderen. Hiermee wordt samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeterd. Ontmoeting en verbinding mag niemand uitsluiten. Daarom is ons uitgangspunt bij al onze activiteiten; “Voor de burger, door de burger”.

Organisatie

Stichting Wijkcentrum De Burgerij kent een (onbezoldigd) bestuur en vrijwilligers. Het gebouw wordt door Zorgstroom gehuurd van L'Escaut en gehuurd door Wijkcentrum De Burgerij. De financiële administratie wordt uitgevoerd door St. Door. De inkomsten van Wijkcentrum De Burgerij komen voort uit bijdragen van de bezoekers, barinkomsten, verhuur van ruimtes, subsidies en schenkingen.

Samenwerking

Wijkcentrum De Burgerij werkt samen en overlegt met alle organisaties en personen die nodig zijn om de doelen van het Wijkcentrum De Burgerij te realiseren. Naast de Wijkraad zijn dit o.a. de gemeente Vlissingen,  Zorgstroom en ROAT.

Activiteiten

Het Wijkcentrum De Burgerij kent vijf soorten activiteiten:  

       Inloopfunctie en mantelzorg

  • Welzijnsactiviteiten
  • Recreatie
  • Educatie en voorlichting
  • Verhuur ruimtes

Communicatie

Het Wijkcentrum De Burgerij geeft bekendheid aan de eigen organisatie, de activiteiten en andere wetenswaardigheden via o.a. de website, persberichten en het uitbrengen van een jaarkalender. Het bestuur vergadert ten minste 4 x per jaar. Daarnaast overlegt het bestuur tenminste 1 x per jaar met de vrijwilligers. In deze bijeenkomst wordt enerzijds de afgelopen periode geëvalueerd en anderzijds het komend jaarprogramma besproken.

Meerjarenbeleid van de Stichting Wijkcentrum De Burgerij

Het beleid van het Wijkcentrum De Burgerij is erop gericht om als organisatie in principe kostendekkend te werken. Hierbij houdt het Wijkcentrum De Burgerij wel rekening met de betaalbaarheid en toegankelijkheid voor de deelnemers. De diensten en activiteiten van het Wijkcentrum De Burgerij zijn gericht op deelnemers wonende in de wijk Paauwenburg of omgeving.

Vrijwilligers kunnen van alle leeftijden zijn. Voor deze groep is een apart vrijwilligersbeleid geformuleerd.

De doelstelling voor de komende jaren is het vernieuwen en uitbreiden van diensten en activiteiten (met behoud van het goede). Met een aantrekkelijk aanbod van diensten en activiteiten wil het Wijkcentrum De Burgerij het aantal deelnemers binnen vijf jaar verdubbelen.